IPTV COMBINE 8X HOTEL

IPTV Combine 8x hotel

THIẾT BỊ TRUYỀN HÌNH IPTV
Một giải pháp IPTV hoàn chỉnh cho khách sạn trong một hộp!
IPTV Combine 8x Hotel là một cấu hình đặc biệt của IPTV Combine 8x dành cho lĩnh vực khách sạn. Nó là một giải pháp hoàn hảo cho khách sạn, tàu du lịch, bệnh viện, vv
Thiết bị này bao gồm:
IPTV middleware / thanh toán
DVB đến cổng IP
Máy chủ VoD / nVoD
giao diện với các hệ thống quản lý tài sản khách sạn (khách sạn PMS)

THIẾT BỊ TRUYỀN HÌNH IPTV